ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Mevicha.com อ่านว่า มี-วิ-ชา ดอท คอม แพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นด้วยการให้คนบนโลกเจริญทั้งทรัพย์ภายนอก คือ โภคทรัพย์ และทรัพย์ภายใน คือ อริยทรัพย์รวมเรียกว่า “นานาทรัพย์” ด้วยตนเอง หรือจากเครือข่าย 'คนมีวิชา' และ 'อาสาสมัครฮีโร่' คอยช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จเป็นคนดี เก่ง เฮง สุข เราเชื่อว่าเมื่อปัจเจกบุคคลเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจแล้ว โลกทั้งใบนี้จะดีขึ้นในทุกมิติอย่างแท้จริง
คุณจะได้รับความรู้ สินค้า และบริการที่มีคุณภาพจาก 'คนมีวิชา' ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเว็บไซต์ หรือผู้มีความรู้ ผ่านประสบการณ์ถ่ายทอดสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากรุ่นสู่คุณ เราแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ตามหลักการดำเนินชีวิตที่ต้องมีเพื่อความสำเร็จในชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ดี เก่ง เฮง สุข

บริการของเรา

คนมีวิชาสร้างทรัพย์

มีวิชา แพลตฟอร์ม เป็นองค์กรเพื่อสังคม เราช่วยเหลือผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในทุกระยะตั้งแต่ผู้ที่มีศักยภาพ ไปจนกระทั่งผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงให้มีรายได้ มีเงินออมใช้หลังเกษียณ เรามุ่งมั่นช่วยเหลือในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี ให้ผู้ที่มีศักยภาพได้ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าของตน จำหน่ายสินค้า/บริการ ไปยังผู้เรียน ลูกค้า ที่เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นหลัง บุคคลทั่วไป, ช่วยสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการงานทำ, สร้างรายได้ Passive Income ให้เกิดขึ้นตลอดไปได้ และช่วยผู้สูงอายุที่เป็นภาวะพึ่งพิง ไม่ทอดทิ้ง นำมาซึ่งจิตใจมีความสุข มีคุณค่าในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

อาสาสมัครฮีโร่สร้างทรัพย์

มีวิชา แพลตฟอร์ม เปิดรับ "อาสาสมัครฮีโร่" แบบมีค่าตอบแทนเข้าสู่เครือข่าย "คนมีวิชา อาสาทำดี" ผู้ซึ่งจะเป็น "ฮีโร่" ร่วมอุดมการณ์ มุ่งหวังช่วยเหลือสังคม อยากให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากทั่วทุกมุมโลก อาทิช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านเทคโนโลยีให้มีรายได้ มีคุณค่าในชีวิต โดย ใช้เวลาว่างกับความสามารถที่มีอยู่ของคุณมาทำดีผ่านเทคโนโลยีของเราที่พร้อมสรรพ เช่น e-Learning, LMS, Social Network, E-Commerce, Search Engine, Big Data, AR/VR และที่จะมีอีกมากมายในอนาคต เราพร้อมแล้ว..คุณล่ะ พร้อมหรือยัง!? "คนทำดี ต้องได้ดี"